สัมมนาวิชาการ

ประชุมสัมมนาวิชาการ

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 สำหรับสถาบันเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมเซนทารา จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ