เกี่ยวกับคณะ

ปรัชญา
:: วิชาการคุณภาพ นำสู่วิชาชีพที่มั่นคง
ปณิธาน
:: ต้องผลิตบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วย คุณวุฒิ คุณธรรม และความสามารถ
วิสัยทัศน์
:: คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิตมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตตามเป้าประสงค์ สร้างผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนำสู่การปฏิบัติได้ ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี
ประวัติโดยย่อ
:: คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ตั้งอยู่เลขที่ 171/2 ม.2 ถนนวิจารย์รังสรรค์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2555 ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอน ในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ผลิตวิศวกรเพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า ครอบคลุมทางด้านระบบไฟฟ้ากำลังและพลังงาน ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบควบคุม นอกจากนี้วิศวกรไฟฟ้ากำลังต้องมีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งทางทฤษฏีและมี ทักษะทางปฏิบัติ ในการประยุกต์ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ มีคุณธรรม มีวินัย มีจรรยาบรรณและสำนึกรับผิดชอบที่ดีงามต่อสังคม