หลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555


ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Power Electrical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)| Bachelor of Engineering (Power Electrical Engineering)
ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) | B.Eng (Power Electrical Engineering)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ผลิตวิศวกรเพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า ครอบคลุมทางด้านระบบไฟฟ้ากำลังและพลังงาน ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบควบคุม นอกจากนี้วิศวกรไฟฟ้ากำลังต้องมีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งทางทฤษฏีและมี ทักษะทางปฏิบัติ ในการประยุกต์ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ มีคุณธรรม มีวินัย มีจรรยาบรรณและสำนึกรับผิดชอบที่ดีงามต่อสังคม

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 144 หน่วยกิต

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ครอบคลุมด้านต่อไปนี้

1) วิศวกรภาคเอกชน ภาคราชการ และรัฐวิสาหกิจ
2) วิศวกรภาคอุตสาหกรรม
3) วิศวกรโครงการ วิศวกรที่ปรึกษา ผู้รับเหมางานระบบ
4) นักวิจัย ครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษา
5) อาชีพอิสระ